Àmbit de competència Imprimir a/e

1) Àmbit de competència

 

Llei 16/1990, sobre el Règim Especial de la Vall d’Aran

 

De manera genèrica menciona el deure de conservació, promoció i difusió de la cultura aranesa (arts. 2, 4), i més concretament l’art. 20.3.g), la cessió per part de la Generalitat al Conselh Generau d’Aran, de la competència en matèria de protecció, manteniment i administració del patrimoni històric i artístic.

 

La competència en matèria de restauració i conservació d’immobles d’interès històric-artístic es transferida pel Decret 305/1992.

 

Llei 9/1993 Patrimoni Cultural. Disp. Add. 2on

 

Corresponent al Conselh Generau d’Aran, en l’àmbit del seu territori, les competències que aquesta Llei assigna a l’Administració de la Generalitat, i que s’enumeren a continuació:

 

a) La incoació i introducció d’expedients per a la declaració de bens culturals d’interès nacional de la Vall d’Aran per deixar sense efecte una declaració (arts. 8, 9 e 14).

d) L’ elaboració d’informes preceptius i vinculants sobre els instruments de planejament urbanístic als que estan obligats els ajuntaments en cas de conjunts històrics, zones arqueològiques, paleontològiques o d’interès etnològic, i entorns de protecció de qualsevol bé d’interès cultural (art 33.2).

f) L’elaboració d’informes de valoració d’impacte ambiental a la tramitació de projectes d’obres, instal·lacions o activitats que afecten bens integrants del patrimoni arqueològic (art 46,3).