REGLAMENTS DER INSTITUT D’ESTUDIS ARANESI IEA Imprimir E-Mail

Er Institut d’Estudis Aranesi ei er organisme qu’amasse as diferentes seccions, dejà constituïdes, qu’an coma finalitat era elaboracion de projèctes e recèrques restacadi damb era tematica pròpria de cada seccion e era prepausa d’estudis e resolucions religadi damb eth sòn airau de trabalh.


Preferentament se tractarà d’encastres deth coneishement restacadi damb eth territòri aranés e toti aqueri aspèctes que conformen o posquen conformar era sua identitat.


Cadua des seccions foncionarà autonòmament en tot complir er articulat d’aguest Reglament.


Es seccions existentes son:

  • Seccion Lingüistica, Reglament aprovat eth 18 de deseme de 2002.
  • Seccion d’Estudis Juridics, Reglament aprovat eth 25 de hereuèr de 2004.
  • Seccion d’Istòria, Reglament aprovat eth 29 de junh de 2005.

Era creacion d’ua naua seccion se harà a prepausa der Institut d’Estudis Aranesi. Aurà de referir-se a un encastre deth coneishement que non sigue pas cubèrt enquiad aqueth moment. En quin cas que sigue er acòrd de constitucion e es nomentaments des membres aurà d’èster realizat peth Plen deth Conselh Generau d’Aran.

 

CAPÍTOL I. SEDENÇA E COMPOSICION


Article 1.
Era sedença der Institut d’Estudis Aranesi ei era Casa deth Senhor d’Arròs.
 

Article 2. COMPOSICION
Er Institut d’Estudis Aranesi ei format per toti es membres numeraris de totes es seccions existentes.
 

Article 3. ES ORGANS DE FONCIONAMENT DER INSTITUT D’ESTUDIS ARANESI

  • President/a
  • Vicepresident/a
  • Secretari/ària
  • Plen, es membres numeraris des seccions.

 

CAPÍTOL II. DETH PRESIDENT E DERA SECRETARIA
 

Article 4. FONCIONS DETH / DERA PRESIDENT/A
Eth/era president/a der IEA aurà es foncions de representacion der IEA ath mès naut nivèu. Era sua representacion non poirà remplaçar era representacion mès especializada qu’a cadun des presidents/tes des seccions.
 

Aritcle 5. ELECCION DETH / DERA PRESIDENT/A
Eth/era president/a der IEA serà alistat/ada en ua soleta votacion, per majoritat des membres assistents tath Plen.
 

Era votacion se realizarà ara fin d’un Plen, en quau cadun des candidats poirà hèr a saber as auti membres eth sòn programa.
 

Entà procedir ara votacion, se formarà ua taula d’edat.
 

Son elegibles toti es membres numeraris der IEA.
 

Eth cargue de president/a a ua durada de quate ans, e sonque prorogable a quate ans mès de forma consecutiva.
 

Eth/era president/a serà nomentat/ada peth Plen deth Conselh Generau d’Aran.
 

Eth cargue de president/a non ei pas remunerat.
 

Article 6. DETH/DERA VICEPRESIDENT/A
Eth/era vicepresident/a representarà ath/ara president/a en cas d’abséncia o impossibilitat deth/dera madeish/a. Serà nomentat/ada per liura eleccion deth/dera president/a e aurà d’èster d’ua Seccion diferenta dera deth president/a.
 

Article 7. INCOMPATIBILITAT
Es cargues de president/a e vicepresident/a son incompatibles damb cargues publics electes.
 

Article 8. ETH/ERA SECRETARI/ÀRIA
Eth Plen der Institut d’Estudis Aranesi alistarà entre es sòns membres un/ua secretari/ària.
 

Article 9. ES FONCIONS DERA SECRETARIA
Es foncions de Secretaria e Coordinacion seràn facilitades peth Departament de Cultura e Ensenhament deth Conselh Generau d’Aran.
 

Article 10. ACTES
Es actes seràn redigides en aranés e un còp lheuades se sosmeteràn ara aprobacion des membres assistents ena session següenta, e finauments seràn signades peth/pera president/a e peth/pera secretari/ària. Tostemp que sigue convenable seràn religades damb un numèro de registre contunh en totes es planes, entà facilitar era sua consulta e era sua conservacion.

 

CAPÍTOL III. DETH PLEN E DES AMASSADES
 

Article 11.
Eth Plen der IEA amasse a toti es membres numeraris de totes es seccions existentes.
 

Aricle 12. ORDINÀRIES
Eth Plen s’amassarà dus còps ar an damb caractèr ordinari.
 

Article 13. EXTRAORDINÀRIES
Se convocaràn amassades extraordinàries de membres numeraris tostemp qu’ac considère eth/era president/a der IEA.
 

A peticion d’un/ua president/a d’ua des Seccions s’a eth supòrt dera majoritat des membres dera sua Seccion.
 

E tanben a peticion d’ua quatau part deth Plen de membres der Institut d’Estudis Aranesi.
 

Article 14. PRENUDA D’ACÒRDS
Es acòrds calerà prener-les per majoritat de dus tèrci des presents. Calerà cercar eth maximum d’argumentacions qu’emparen es posicions establides.
 

En cas de fòrça majora, segontes critèri dera majoritat de membres deth Plen, se poirà exercir eth vòt per corrèu o per un aute miei que dongue fe en escrit justificatiu adreçat ath/ara president/a.
 

Article 15. CONVOCATÒRIA DES AMASSADES
Es amassades seràn convocades peth/pera president/a.
 

Es amassades se convocaràn per escrit, damb ua auança de 15 dies, e s’acompanharàn dera documentacion sufisenta que permete as membres deth Plen assistir damb un coneishement des punts a tractar, en tot auer hèt es estudis de besonh.
 

Se 24 ores abantes dera amassada, es excuses d’assistència despassen eth 66 % des membres der IEA, era Secrataria anullarà era convocatòria d’amassada per telefon.
 

Article 16. ASSISTÉNCIA AS AMASSADES
Era assisténcia entàs amassades, convenentament convocades, ei obligatòria.
 

En cas de non poder-i assistir, calerà presentar ua justificacion, aumens orau, ena Secretaria.
 

Quan un membre dèishe d’assistir a dues amassades consecutives sense auer presentat justificacion deisharà d’èster membre der Institut d’Estudis Aranesi. Era Secretaria comunicarà ath Departament de Cultura e

Ensenhament deth Conselh Generau d’Aran e ar Institut d’Estudis Aranesi ena prumèra amassada der an naturau seguent, era baisha. Era persona afectada deisharà d’èster convocada.
 

Article 17.
Entara celebracion des amassades calerà, aumens, era preséncia deth/dera president/a o deth/dera vicepresident/a en foncions de president/a, e d’un quòrum minimum deth 33 % deth totau des membres der IEA.

 

CAPÍTOL IV. DETH PRESSUPÒST

Article 18.
Eth pressupòst der IEA serà determinat pera assignacion que li hèsque eth Conselh Generau d’Aran en són Pressupòst annau.
 

Eth pressupòst der IEA serà organizat e distribuït en foncion des besonhs, peth madeish IEA, ena amassada seguenta ara aprobacion deth Pressupòst deth Conselh Generau d’Aran. Era despena se realizarà a trauèrs des organs deth Conselh Generau d’Aran. Er IEA decidirà era destinacion des sòs.
 

Eth Departament de Cultura e Ensenhament deth Conselh Generau d’Aran mantierà damb es sòns hons era adequacion dera sedença damb es libres e documents de consulta, e eth materiau mòble e d’oficina de besonh.
 

Er IEA poirà presentar prepauses ath Conselh Generau d’Aran, en foncion des besonhs que se preveiguen.

 

Article addicionau prumèr:
Aguest Reglament poirà èster reformat en quin moment que sigue, en tot seguir eth procediment avient:
 

Eth Plen prepausarà per ua majoritat de 2/3 es reformes a realizar.
 

Era prepausa se harà per escrit motivat adreçat ath Plen deth Conselh Generau.
 

Eth Conselh Generau acceptarà o denegarà era prepausa.