SECCION LINGÜISTICA Imprimir E-Mail

CAPITOL I FINALITAT E COMPOSICION


Article 1.
Era foncion dera Seccion ei era d´elaborar projèctes e realizar investigacions sus er aranés, lengua occitana d´Aran, o d´era lengua occitana en generau, enes diuèrsi encastres lingüistics e prepausar ath Conselh Generau d´Aran estudis e resolucions relacionats tamb er aranés o era lengua occitana en generau.
 

Article 2.
Era Seccion Lingüistica a es següenti organs entath sòn foncionament:

 • President
 • Vicepresident
 • Secretari/ària
 • Junta de membres numeraris
 • Plen: membres numeraris e corresponents


Article 3. SON MEMBRES NUMERARIS AQUERI QU’AN ESTAT ESCUELHUDI PETH PLEN DETH CONSELH GENERAU D’ARAN
Numerò de membres: Eth numerò maxim de membres numeraris dera Seccion ei de tretze.

Baisha des membres: 1) Un membre numerari serà baisha dera Seccion per decision personau deth madeish. 2) Per abséncia repetida enes amassades convenientament convocades.3) Per prepausa dera madeisha Seccion tamb un Quorum de 2/3 des membres numeraris.
 

Article 4. NOMENAMENT DE NAUI MEMBRES NUMERARIS
Quinsevolh membre dera Seccion poderà prepausar ara rèsta des membres, en ua session ordinària, prealable includiment en Orde deth dia, era incorporacion de naui membres.
 

Era prepausa aurà de presentar-se per escrit e damb un rasonament dera qualificacion deth membre prepausat.
 

Es membres dera Seccion escotaràn e receberàn era prepausa e ena següenta amassada ordinària s’establirà ua resolucion dera Seccion .
 

Entà èster acceptada era prepausa aurà d’èster aprovada, en votacion secrèta, per ua majoritat absoluda des membres dera Seccion.
 

Era prepausa serà elevada ath Conselh Generau d’Aran entara sua ratificacion, acompanhada dera prepausa rasonada e der informe-acta dera amassada dera proposicion.


CAPITOL II DES MEMBRES CORRESPONENTS
 

Article 5
Es membres corresponents sonque participaràn enes amassades dera Seccion se i son convidats exprèssaments peth president. Era sua foncion ena Seccion serà d’assessorament e jamès auràn ua foncion decisòria enes prepauses que s’elaboren.
 

Article 6.
Era Secretaria dera Seccion enviarà es actes des amassades, un viatge aprovades, e es documents de consulta e decision que se produsisque, a toti es membres corresponents.
 

Article 7.
Es membres corresponents se comprometen a facilitar era sua opinion ara Seccion tostemp que les sigue requerida.
 

Article 8. NOMENTAMENT DE MEMBRES CORRESPONENTS:
Quinsevolh membre numerari dera Seccion poderà prepausar ara rèsta des membres en ua session ordinària, prealable includiment en Orde deth dia, era incorporacion de membres corresponents.
Era prepausa aurà de presentar-se per escrit e damb un rasonament dera qualificacion deth membre prepausat.
Es membres dera Seccion escotaràn e receberàn era prepausa e ena següenta amassada ordinària s’establirà ua resolucion dera Seccion.
Entà èster acceptada era integracion deth membre corresponent, aurà d’èster aprovada en votacion secrèta per ua majoritat absoluda des membres dera Seccion .
Era decision serà elevada ath Conselh Generau d’Aran acompanhada dera prepausa rasonada e der informe-acta dera amassada dera proposicion. Non serà de besonh era sua ratificacion.

CAPITOL III DETH/DERA PRESIDENT/A E DERA SECRETARIA

Article 9. FONCIONS DETH/DERA PRESIDENT/A
Ostentar era representacion dera Seccion.
Convocar, presidir e amiar es amassades dera Seccion .
Amiar foncions de govèrn e administracion dera Seccion.
Nomentar un/ua vicepresident/a que realizarà es sues foncions en cas d’abséncia.
Èster pònt enter era Seccion e eth Síndic d´Aran.
 

Article 10. ELECCION DETH/DERA PRESIDENT/A
Es eleccions entà president/a se realizaràn cada tres ans, en tot èster era prumèra en moment d’aprobacion deth Reglament dera Seccion per part deth Conselh Generau d’Aran.

Se poderàn presentar entà president/a toti es membres numeraris dera Seccion, e se realizarà en sessions ordinàries dera Seccion :

 • Session prumèra: Presentacion escrita de prepauses ara Secretaria dera Seccion ; torn de paraules entà justificar era presentacion.
 • Session dusau: votacion secrèta de toti es membres.

Entà èster escuelhut calerà era majoritat absoluda des membres numeraris dera Seccion.

Un viatge acabada era eleccion, s’elevarà eth resultat ath Conselh Generau d’Aran entara sua ratificacion, moment a compdar deth quau cessarà un president entà entrar er aute.
 

Article 11. DERA SECRETARIA:
Era Secretaria dera Seccion serà exercida pera Oficina de Foment e Ensenhament der Aranés.
 

Article 12. FONCIONS DERA SECRETARIA
Servir de pònt entre era societat e era Seccion, divulgar es acòrds prenudi pera Seccion , e hèr a conéisher ara Seccion es besonhs e inquietuds de caractèr lingüistic dera societat, que siguen competéncia dera Seccion.
 

Article 13. FONCIONS DERA SECRETARI/ÀRIA
Dar fe des acòrds des amassades
Lheuar acta des amassades ordinàries e extraordinàries
Amiar a tèrme es convocatòries
 

Article 14. ACTES
Es actes, un còp lheuades, se sosmeteràn ara aprobacion de toti es membres presents ena amassada següenta e finauments seràn signades peth President e peth Secretari/ària dera Seccion . Cada 50 huelhes seràn religades damb un numerò de registre contunh en totes es planes, entà facilitar era sua consulta e era sua conservacion.

CAPITOL IV DES AMASSADES


Article 15. ORDINÀRIES
De forma ordinària calerà realizar ua amassada de membres numeraris cada dus mesi, exceptat eth periòde d’ostiu. Calerà hèr un minim de cinc amassades ordinàries ar an.
 

Article 16. EXTRAORDINÀRIES
Se convocaràn amassades extraordinàries de membres numeraris tostemp qu’ac considèren eth president o tres membres dera Seccion .
 

Article 17. PRESA D’ACÒRDS:
Es acòrds sus aspèctes lingüistics calerà prener-les, tostemp que sigue possible, per unanimitat des membres numeraris. Calerà cercar eth màxim d’argumentacions qu’emparen es posicions establides, en tot poder-se eméter vòts particulars.
 

Quan per conveniéncia tecnica, lingüistica o sociolingüistica calgue préner ua determinacion e non sigue possibla era unanimitat, se prenerà era determinacion qu’empare aumens era majoritat de dus tèrcis des membres presents dera Seccion.
 

Quan se tracte de préner acòrds de caractèr administratiu, calerà era majoritat de dus tèrci des membres dera Seccion .
 

En cas de fòrça major, se poderà exercir eth vòt per corrèu en escrit justificatiu deth vòt, adreçat ath president/a.
 

Article 18. CONVOCATÒRIA DES AMASSADES
Es amassades seràn convocades peth/pera president/a a trauèrs dera Oficina de Foment e Ensenhament der Aranés.
 

Abantes de cada amassada, eth/era president/a se meterà en contacte damb eth/era secretari/ària , entà acordar er Orde deth dia.
 

Es amassades ordinàries de membres numeraris se convocaràn per escrit, damb ua auança minima de 5 dies, e s’acompanharàn dera documentacion sufisenta que permete as membres dera Seccion assistir damb un coneishement des punts a tractar, en tot auer hèt es estudis que calgue.
 

Se 24 ores abans dera amassada, era mitat des membres age anonciat era sua non assisténcia, era Secretaria anullarà era convocatòria d’amassada per telefon.
 

Article 19. LÒC DE REALIZACION DES AMASSADES
Es amassades se realizaràn ena sedença der Institut d’Estudis Aranesi ena Casa deth Senhor d’Arròs.
 

Article 20. ASSISTÉNCIA TÀS AMASSADES:
Era assisténcia tàs amassades, convenientament convocades, ei obligatòria.
 

En cas de non poder-i assistir, calerà presentar ua justificacion, aumens orau, ena secretaria dera Seccion Lingüistica.
 

Quan un membre dèishe d’assistir a mès deth 70 per cent des amassades sense auer presentat justificacion, ath long d’un an naturau, deisharà d’èster membre dera Seccion de forma automatica e sense besonh de cap ratificacion. Era presidéncia comunicarà ath Conselh Generau d’Aran e ara Seccion ena prumèra amassada der an naturau següent, era baisha. Era persona afectada deisharà d’èster convocada.
 

Article 21.
Entar inici des amassades e era presa d’acòrds calerà, aumens, era preséncia deth/dera president/a o deth/dera vicepresident/vicepresidenta e de mès deth 50 % deth totau des membres.

 

 

CAPITOL V DETH PRESSUPÒST
 

Article 22.
Eth pressupòst dera Seccion vierà determinat pera assignacion que li hèsque eth Conselh Generau d’Aran en sòn Pressupòst annau.
 

Eth pressupòst dera Seccion Lingüistica serà organizat e distribuit, en foncion des besonhs, pera madeisha Seccion, ena amassada següenta ara aprobacion deth Pressupòst deth Conselh Generau d’Aran. Era despena se realizarà a trauèrs dera gestion dera Conselheria de Cultura deth Conselh Generau d´Aran o per quinsevolh membre que sigue dera Seccion Lingüistica tamb eth vist-e- platz dera presidéncia. Eth contaròtle deth pressupòst dera Seccion serà amiat a tèrme peth/pera secretari-ària deth madeish, damb eth vist-e-platz dera presidéncia.
 

Eth Departament de Cultura deth Conselh Generau d´Aran mantierà damb es sòns hons era adequacion dera sedença damb es libres, documents de consulta, materiau mòble e d’oficina de besonh.
 

Era Seccion Lingüistica poderà presentar ua prepausa ath Conselh Generau d’Aran, en foncion des besonhs que se preveiguen.

Article addicionau prumèr:
Aguest Reglament poderà èster reformat en quinsevolh moment, en tot seguir eth procediment avient:
Eth Seccion prepausarà per ua majoritat de 2/3 es reformes a realizar.
Era prepausa se harà per escrit motivat adreçat ath Plen deth Conselh Generau .
Eth Conselh Generau acceptarà o denegarà era prepausa.

MEMBRES NUMERARIS

 • Frederic Vergés Bartau
 • Lourdes España Cònsul
 • Jusèp Loís Sans Socasau
 • Ròsa Mari Salgueiro Pujòs
 • Elvira Riu Abadia
 • Angelina Cases Andreu
 • Miquèu Segalàs Mir
 • Jèp de Montoya Parra
 • Aitor Carrera Baiget
 • Bernat Arrous