SECCION D’ESTUDIS JURIDICS Imprimir E-Mail

CAPÍTOL I FINALITAT E COMPOSICION
 

Article 1.
Era foncion dera Seccion ei elaborar projèctes e realizar investigacions sus questions juridiques d’interès entara Val d’Aran e prepausar ath Conselh Generau d’Aran estudis e resolucions relacionats damb er ahèr.
 

Article 2.
Era Seccion d’Estudis Juridics dera Institut d’Estudis Aranesi a es següenti organs entath sòn foncionament:

 • President
 • Vicepresident
 • Secretaria
 • Junta de Membres Numeraris
 • Plen: membres numeraris e corresponents
   

Article 3.
Son membres numeraris aqueri qu’an estat escuelhudi peth Plen deth Conselh Generau d’Aran. Es membres corresponents son escuelhuts pera Seccion.
 

Article 4.
Eth numerò maxim de membres numeraris dera Seccion ei de vint-e-un. Es prumèrs membres numeraris seràn nomentats peth Conselh Generau amassa damb era aprobacion d’aguest Reglament.
 

Article 5. NOMENTAMENT DE MEMBRES NUMERARIS
Quinsevolh membre dera Seccion poderà prepausar ara rèsta des membres, en ua session ordinària, prealable includiment en Orde deth dia, era incorporacion de naui membres.
 

Era prepausa aurà de presentar-se per escrit e damb un rasonament dera qualificacion deth membre prepausat.
 

Es membres dera Seccion escotaràn e receberàn era prepausa e ena següenta amassada ordinària s’establirà ua resolucion dera Seccion.
 

Entà èster acceptada era prepausa aurà d’èster aprovada, en votacion secrèta, per ua majoria absoluda des membres dera Seccion.
 

Era prepausa serà elevada ath Conselh Generau d’Aran entara sua ratificacion, acompanhada dera prepausa rasonada e der informe-acta dera amassada dera proposicion.

 

Article 6. BAISHA DES MEMBRES
Un membre numerari serà baisha dera Seccion per decision personau deth madeish, pera prepausta d’exclusion dera madeisha seccion, damb un quorum de 2/3 des membres numeraris o per abséncia repetida non justificada tàs amassades convenientament convocades.
 

Article 7. MEMBRES CORRESPONENTS
Es membres corresponents sonque participaràn enes amassades dera Seccion se i son convidats exprèssaments peth president. Era sua foncion ena Seccion serà d’assessorament e jamès auràn ua foncion decisòria enes prepauses que s’elabòren.
 

Article 8.
Eth Departament enviarà es actes des amassades, un viatge aprovades, e es documents de consulta e decision que produsisque a toti es membres corresponents.
 

Article 9.
Es membres corresponents se comprometen a facilitar era sua opinion ara Seccion tostemp que les sigue requerida.
 

Article 10. NOMENTAMENT DE MEMBRES CORRESPONENTS
Quinsevolh membre numerari dera Seccion poderà prepausar ara rèsta des membres en ua session ordinària, prealable includiment en Orde deth dia, era incorporacion de membres corresponents.
 

Era prepausa aurà de presentar-se per escrit e damb un rasonament dera qualificacion deth membre prepausat.
 

Es membres numeraris dera Seccion escotaràn e receberàn era prepausa e ena següenta amassada ordinària s’establirà ua resolucion dera Seccion.
 

Entà èster acceptada era integracion deth membre corresponent, aurà d’èster aprovada en votacion secrèta per ua majoria absoluta des membres dera Seccion.
 

Era decision serà elevada ath Conselh Generau d’Aran acompanhada dera prepausa rasonada e der informe-acta dera amassada dera proposicion. Non serà de besonh era sua ratificacion.
 

 

CAPÍTOL II DETH/DERA PRESIDENT/A E DERA SECRETARIA

Article 11. FONCIONS DETH/DERA PRESIDENT/A
Ostentar era representacion dera Seccion
Convocar, presidir e amiar es amassades dera Seccion
Amiar foncions de govèrn e administracion dera Seccion.
Nomentar un/ua vicepresident/a que realizarà es sues foncions en cas d’abséncia.
 

Article 12. ELECCION DETH/DERA PRESIDENT/A
Es eleccions entà president/a se realizaràn cada tres ans, en tot èster era prumèra en moment d’aprobacion deth Reglament dera Seccion per part deth Conselh Generau d’Aran.
 

Se poderàn presentar entà president/a toti es membres numeraris dera Seccion, e se realizarà en sessions ordinàries dera Seccion:
 

Session prumèra: Presentacion escrita de prepauses ara Secretaria dera Seccion; torn de paraules entà justificar era presentacion.
 

Session dusau: votacion secrèta de toti es membres
 

Entà èster escuelhut calerà era majoria absoluda des membres numeraris dera Seccion.
 

Un viatge acabada era eleccion, s’elevarà eth resultat ath Conselh Generau d’Aran entara sua ratificacion, moment a compdar deth quau cessarà un president entà entrar er aute.
 

Article 13. DERA SECRETARIA
Era Secretaria dera Seccion serà exercida per un foncionari nomentat peth Sindic.
 

Article 14. FONCIONS DERA SECRETARIA
Dar fe des acòrds des amassades
Lheuar acta des amassades ordinàries e extraordinàries
Amiar a tèrme es convocatòries
 

Article 15. RELACION E COORDINACION DAMB ETH CONSELH GENERAU D’ARAN
Dat eth papèr de vinculacion e d’assisténcia ath Conselh Generau d’Aran qu’a era Seccion d’Estudis Juridics, eth sòn contacte damb eth Conselh Generau d’Aran la desvoloparà eth/era Conselhèr/a de Cultura deth Conselh Generau d’Aran que aurà entre es sues foncions:

 • Servir de pònt entre era societat e era Seccion, divulgar es acòrds prenudi pera Seccion, e hèr a conéisher ara Seccion es besonhs e inquietuds dera societat, que siguen competéncia dera Seccion.
 • Realizacion des acòrds de trebalh e de dinamizacion, jos era direccion deth President dera Seccion
 • Acodir entàs amassades tostemp que sigue requerit peth president dera Seccion
   

Article 16. ACTES
Es actes, un còp lheuades, se sosmeteràn ara aprobacion des membres assistents ara session següenta, e finauments seràn signades peth president e pera secretària. Tostemp que sigue convenient seràn enquadernades damb un numerò de registre contunh en totes es planes, entà facilitar era sua consulta e era sua conservacion.
 

CAPÍTOL III DES AMASSADES
 

Article 17. ORDINÀRIES
De forma ordinària calerà realizar ua amassada de membres numeraris cada tres mesi, exceptat eth periòde d’ostiu. Calerà hèr un minim de quate amassades ordinàries ar an.
 

Article 18. EXTRAORDINÀRIES
Se convocaràn amassades extraordinàries de membres numeraris tostemp qu’ac considèren eth president o tres membres numeraris dera Seccion d’Estudis Juridics.
 

Article 19. PRESA D’ACÒRDS
Es acòrds calerà prener-les per majoria de dus tèrci des presents. Calerà cercar eth màxim d’argumentacions qu’emparen es posicions establides, podent-se eméter vòts particulars.
 

En cas de fòrça major, segontes critèri dera majoria de membres dera Seccion, se poderà exercir eth vòt per corrèu o per un aute miei fefaent en escrit justificatiu, adreçat ath president/a.
 

Article 20. CONVOCATÒRIA DES AMASSADES
Es amassades seràn convocades peth/pera president/a.
 

Es amassades ordinàries de membres numeraris se convocaràn per escrit, damb ua auança minima de 5 dies, e s’acompanharàn dera documentacion sufisenta que permete as membres dera Seccion assistir damb un coneishement des punts a tractar, en tot auer hèt es estudis que calgue. Ena darrèra amassada der an se fixaràn es dates des amassades ordinàries der an següent.
 

Se 24 ores abans dera amassada, dus tèrci des membres an anonciat era sua non-assisténcia, era Secretaria anullarà era convocatòria d’amassada per telefon.
 

Article 21. LÒC DE REALIZACION DES AMASSADES
Es amassades se realizaràn ena sedença der Institut d’Estudis Aranesi ena Casa deth Senhor d’Arròs.
 

Article 22. ASSISTÉNCIA AS AMASSADES
Era assisténcia as amassades, convenientament convocades, ei obligatòria.
 

En cas de non poder-i assistir, calerà presentar ua justificacion, aumens orau, ara Secretaria.
 

Quan un membre dèishe d’assistir a mès deth 70 per cent des amassades sense auer presentat justificacion, ath long d’un an naturau, deisharà d’èster membre dera Seccion de forma automatica e sense besonh de cap ratificacion. Era Secretaria comunicarà ath Departament de Cultura deth Conselh Generau d’Aran e ara Seccion ena prumèra amassada der an naturau següent, era baisha. Era persona afectada deisharà d’èster convocada.
 

Article 23.
Entara celebracion des amassades calerà, aumens, era preséncia deth/dera president/a o deth/dera vicepresident/vicepresidenta e de mès deth 40 % deth totau des membres.

 

CAPÍTOL IV DETH PRESSUPÒST
 

Article 24.
Eth pressupòst dera Seccion serà determinat pera assignacion que li hèsque eth Conselh Generau d’Aran en sòn Pressupòst annau.
 

Eth pressupòst dera Seccion d’Estudis Juridics serà organizat e distribuït, en foncion des besonhs, pera madeisha Seccion, ena amassada següenta ara aprobacion deth Pressupòst deth Conselh Generau d’Aran. Era despena se realizarà a trauèrs dera Gestion deth Departament de Cultura deth Conselh Generau d’Aran. Era Seccion, e sonqu’era Seccion, decidirà era destinacion des dinèrs.
 

Eth Departament de Cultura deth Conselh Generau d’Aran mantierà damb es sòns hons era adequacion dera sedença damb es libres e documents de consulta, e eth materiau mòble e d’oficina de besonh.
 

Era Seccion d’Estudis Juridics poderà presentar ua prepausa ath Conselh Generau d’Aran, en foncion des besonhs que se preveiguen.
 

Article addicionau prumèr
Aguest Reglament poderà èster modificat en quinsevolh moment, en tot seguir eth procediment adequat:
 

Era Seccion proposarà per ua majoria de 2/3 es reformes a realizar.
 

Era prepausa se harà per escrit motivat adreçat ath Plen deth Conselh Generau .
 

Eth Conselh Generau acceptarà o denegarà era prepausa.

 

MEMBRES NUMERARIS

 • Francisco Berdié Peremartí
 • Pilar Hervada Vidal
 • Carme Jaquet Catrino
 • Nuria Perramon Palacios
 • Enrique Servat Saforcada
 • Lidia de la Moga Querò
 • Angel Buerba Mur
 • Vicenç Simò Sevilla
 • Pere Azuara Danís
 • Jesús Labarias Juseus
 • José Luís Mezquita del Cacho
 • Melquiades Calzado de Castro
 • Vicente Español Aventin
 • Joaquín Manuel de Céspedes Torres
 • Joan Pi Briançò
 • José Ramón Vidal Cabiró