SECCION D’ISTÒRIA Imprimir E-Mail

CAPÍTOL I FINALITAT E COMPOSICION
 

Article 1.
Era foncion dera Seccion ei elaborar projèctes e realizar investigacions sus qüestions istoriques d’interès entara Val d’Aran e prepausar ath Conselh Generau d’Aran estudis e resolucions relacionats damb er ahèr.
 

Article 2.
Era Seccion d’Istòria der Institut d’Estudis Aranesi a es següenti organs entath sòn foncionament:
 

 • President/a
 • Vicepresident/a
 • Secretaria
 • Junta de Membres Numeraris
 • Plen: membres numeraris e corresponents
   

Article 3.
Son membres numeraris aqueri qu’an estat nomentadi peth Plen deth Conselh Generau d’Aran. Es membres corresponents son escuelhuts pera Seccion.
 

Article 4.
Eth nombre maxim de membres numeraris dera Seccion ei de quinze. Es prumèrs membres numeraris seràn nomentats peth Conselh Generau d’Aran amassa damb era aprobacion d’aguest Reglament.
 

Article 5. NOMENAMENT DE MEMBRES NUMERARIS
Quinsevolh membre dera Seccion poderà prepausar ara rèsta des membres, en ua session ordinària, prealable includiment en Orde deth dia, era incorporacion de naui membres.
 

Era prepausa aurà de presentar-se per escrit e damb un rasonament dera qualificacion deth membre prepausat.
 

Es membres dera Seccion escotaràn e receberàn era prepausa e ena següenta session ordinària s’establirà ua resolucion dera Seccion.
 

Entà èster acceptada era prepausa aurà d’èster aprovada, en votacion secreta, per ua majoria absoluda des membres dera Seccion.
 

Era prepausa rasonada serà elevada ath Conselh Generau d’Aran entara sua ratificacion, acompanhada der informe-acta dera session dera proposicion.
 

Article 6. BAISHA DES MEMBRES
Un membre numerari serà baisha dera Seccion per decision personau deth madeish, pera prepausa d’exclusion dera madeisha Seccion, damb un quorum de dus tèrci des membres numeraris o per abséncia repetida non justificada tàs sessions convenientament convocades.
 

Article 7. MEMBRES CORRESPONENTS
Era foncion des membres corresponents ena Seccion serà d’assessorament e jamès auràn ua foncion decisòria enes prepauses que s’elabòren. Sonque participaràn enes sessions dera Seccion se i son convidats exprèssaments peth/pera president/a.
 

Article 8.
Era Seccion enviarà es actes des sessions, un viatge aprovades, e es documents de consulta e decision que produsisque a toti es membres corresponents.
 

Article 9.
Es membres corresponents se comprometen a facilitar era sua opinion ara Seccion tostemp que les sigue requerida.
 

Article 10. NOMENTAMENT DE MEMBRES CORRESPONENTS
Quinsevolh membre numerari dera Seccion poderà prepausar ara rèsta des membres en ua session ordinària, prealable includiment en Orde deth dia, era incorporacion de membres corresponents.
 

Era prepausa aurà de presentar-se per escrit e damb un rasonament dera qualificacion deth membre prepausat.
 

Es membres numeraris dera Seccion escotaràn e receberàn era prepausa e ena següenta session ordinària s’establirà ua resolucion dera Seccion.
 

Entà èster acceptada era integracion deth membre corresponent, aurà d’èster aprovada en votacion secreta per ua majoria absoluda des membres dera Seccion.
 

Era decision serà elevada ath Conselh Generau d’Aran acompanhada dera prepausa rasonada e der informe-acta dera session dera proposicion. Non serà de besonh era sua ratificacion.

 

CAPÍTOL II DETH/DERA PRESIDENT/A E DERA SECRETARIA

 

Article 11. FONCIONS DETH/DERA PRESIDENT/A
Ostentar era representacion dera Seccion
Convocar, presidir e amiar es sessions dera Seccion
Amiar foncions de govèrn e administracion dera Seccion
Nomentar un/ua vicepresident/a que realizarà es sues foncions en cas d’abséncia
 

Article 12. ELECCION DETH/DERA PRESIDENT/A
Es eleccions entà president/a se realizaràn cada tres ans, en tot èster era prumèra en moment d’aprobacion deth Reglament dera Seccion per part deth Conselh Generau d’Aran.
 

Se poderàn presentar entà president/a toti es membres numeraris dera Seccion, e se realizarà en sessions ordinàries dera Seccion:
 

 • Session prumèra: Presentacion escrita de prepauses ara Secretaria dera Seccion; torn de paraules entà justificar era presentacion.
 • Session dusau: votacion secreta de toti es membres.

Entà èster escuelhut calerà era majoria absoluda des membres numeraris dera Seccion.

Un viatge acabada era eleccion, s’elevarà eth resultat ath Conselh Generau d’Aran entara sua ratificacion, moment a compdar deth quau cessarà un/ua president/a entà entrar er aute.
Era presidéncia sonque poderà atier dues legislatures consecutives.
 

Article 13. DERA SECRETARIA
Era Secretaria dera Seccion serà exercida per un foncionari nomentat peth Sindic.
 

Article 14. FONCIONS DERA SECRETARIA
a.- Dar fe des acòrds des sessions
b.- Lheuar acta des sessions ordinàries e extraordinàries
c.- Amiar a tèrme es convocatòries
 

Article 15. RELACION E COORDINACION DAMB ETH CONSELH GENERAU D’ARAN
Dat eth papèr de vinculacion e d’assisténcia ath Conselh Generau d’Aran qu’a era Seccion d’Istòria, era sua relacion damb eth madeish la desvoloparà eth/era conselhèr/a de Cultura deth Conselh Generau d’Aran qu’aurà entre es sues foncions:
a.- Servir de pònt entre era societat e era Seccion e divulgar es acòrds prenudi per aguesta.
b.- Realizar es acòrds de trebalh e de dinamizacion, jos era direccion deth/dera president/a dera Seccion.
c.- Anar entàs sessions tostemp que sigue requerit peth/pera president/a dera Seccion.
 

Article 16. ACTES
Es actes, un còp lheuades, se someteràn ara aprobacion des membres assistents ena session següenta, e finauments seràn signades peth/pera president/a e pera Secretaria. Tostemp que sigue convenient seràn enquadernades damb un numèro de registre contunh en totes es planes, entà facilitar era sua consulta e era sua conservacion.

 

CAPÍTOL III DES SESSIONS
 

Article 17. ORDINÀRIES
De forma ordinària calerà hèr ua session de membres numeraris cada dus mesi, exceptat eth periòde d’ostiu. Calerà hèr un minim de cinc sessions ordinàries ar an.


Article 18. EXTRAORDINÀRIES
Se convocaràn sessions extraordinàries de membres numeraris tostemp qu’ac considèren eth/era president/a o tres membres numeraris dera Seccion.
 

Article 19. PRESA D’ACÒRDS
Es acòrds calerà prener-les per majoria de dus tèrci des presents. Calerà cercar eth maxim d’argumentacions qu’emparen es posicions establides, podent-se eméter vòts particulars.
 

En cas de fòrça majora, segontes critèri dera majoria de membres dera Seccion, se poderà exercir eth vòt per corrèu o per un aute miei que hè fe en escrit justificatiu, adreçat ath/ara president/a.
 

Article 20. CONVOCATÒRIA DES SESSIONS
Es sessions seràn convocades peth/pera president/a.
 

Es sessions ordinàries de membres numeraris se convocaràn per escrit, damb ua auança de 15 dies, e s’acompanharàn dera documentacion sufisenta que permete as membres dera Seccion assistir-i damb un

coneishement des punts a tractar, en tot auer hèt es estudis que calgue. Ena darrèra session der an se fixaràn es dates des sessions ordinàries der an següent, mès calerà ratificar era data ena session anteriora.
 

Se 24 ores abans dera session, dus tèrci des membres an anonciat era sua non-assisténcia, era Secretaria anullarà era convocatòria de session.
 

Article 21. LÒC DE REALIZACION DES SESSIONS
Es sessions se realizaràn ena sedença der Institut d’Estudis Aranesi, ena Casa deth Senhor d’Arròs.
 

Article 22. ASSISTÉNCIA TÀS SESSIONS
Era assisténcia tàs sessions, convenientament convocades, ei obligatòria.
 

En cas de non poder-i assistir, calerà presentar ua justificacion, aumens orau, ena Secretaria.
 

Quan un membre dèishe d’assistir a mès deth 70 per cent des sessions sense auer presentat justificacion, ath long d’un an naturau, deisharà d’èster membre dera Seccion de forma automatica e sense besonh de cap de ratificacion. Era Secretaria comunicarà ath Departament de Cultura deth Conselh Generau d’Aran e ara Seccion, ena prumèra session der an naturau següent, era baisha. Era persona afectada deisharà d’èster convocada.
 

Article 23
Entara celebracion des sessions calerà, aumens, era preséncia deth/dera president/a o deth/dera vicepresident/a e de mès deth 50 per cent deth totau des membres.

 

 

CAPÍTOL IV DETH PRESSUPÒST
 

Article 24.
Eth pressupòst dera Seccion d’Istòria serà determinat pera assignacion que li hèsque eth Conselh Generau d’Aran en sòn Pressupòst annau.
 

Eth pressupòst dera Seccion serà organizat e distribuït, en foncion des besonhs, pera madeisha Seccion, ena session següenta ara aprobacion deth Pressupòst deth Conselh Generau d’Aran. Era despena se realizarà a trauèrs dera Gestion deth Departament de Cultura deth Conselh Generau d’Aran. Era Seccion, e sonque era Seccion, decidirà era destinacion des sòs.
 

Eth Departament de Cultura deth Conselh Generau d’Aran mantierà damb es sòns hons era adequacion dera sedença damb es libres e documents de consulta, e eth materiau mòble e d’oficina de besonh.
 

Era Seccion poderà presentar ua prepausa ath Conselh Generau d’Aran, en foncion des besonhs que se preveiguen.

 

Article addicionau prumèr
Aguest Reglament poderà èster modificat en quinsevolh moment, en tot seguir eth procediment adequat:
Era Seccion proposarà per ua majoria de dus tèrci es reformes a amiar.
Era prepausa se harà per escrit motivat adreçat ath Plen deth Conselh Generau d’Aran.
Eth Conselh Generau d’Aran acceptarà o denegarà era prepausa.

 

MEMBRES NUMERARIS

 • Maria Pau Gómez Ferrer
 • Peir Còts e Casanha
 • Joan Carles Riera Socasau
 • Àngel Clavería Aner
 • Xavier Gutiérrez Riu
 • Claudio Aventin Boya
 • Mª Àngels Sanllehy Sabi
 • Elisa Ros Barbosa
 • Jordi Boix Pociello
 • Anna Piqué Busquet
 • Esther Monge
 • M. Àngels Ros